Fri frakt över 499 kr.
Snabb Leverans
Byt i alla våra butiker
Fri retur
Gå till klubb

Personuppgiftspolicy

1 ALLMÄNT

Denna policy handlar om vår behandling av personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) och beskriver hur Wagnerfashion.se (“Wagner”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlaruppgifter om dig.

Personuppgiftspolicyn gäller personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Wagners hemsida Wagnerfashion.se (“hemsidan”).

Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till oss kan göras via kontaktuppgifterna under punkt 6.

 

 

2 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA SYFTEN OCH PÅ VILKEN JURIDISK GRUND?

Den juridiska grundenför databehandlingen är EUs personuppgiftsförordning art. 6, paragraf 1 b och f.

Den juridiska grundenför databehandlingen är EU:s personuppgiftsförordning art. 6, paragraf 1 b, c och f.

 

3 MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt beställningsnummer och specifika leveransönskemål lämnas ut till GLS, det valda paketombudet eller den transportör som ombesörjer leveransen av de varor du köpt.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners som behandlar dem för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättringar av hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, däribland retargeting (återannonsering) samt för din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Dessa verksamheter är databehandlare och behandlar enligt våra riktlinjer de data som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för något annat syfte än att uppfylla sitt avtal med oss och de är skyldiga att behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. Nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s personuppgiftsförordning art. 45.

 

En kopia av Google LLC’s certifiering finns här:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

En kopia av Facebook Inc.’s certifiering finns här:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

 

 

4 DINA RÄTTIGHETER

I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter, ska vi som personuppgiftsansvarig upplysa dig om dina rättigheter.

 

Insynsrätten

Du har alltid rätt att skriftligt begära att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter det eventuellt finns samt information om varifrån uppgifterna kommer.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till den e-post som finns under punkt 7, Kontaktuppgifter. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den person du utger dig för att vara.

 

Rätten till korrigering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker att de uppgifter vi har registrerade om dig är felaktiga, uppmanas du att skicka en skriftlig begäran till oss så att vi kan korrigera dem. Kontaktuppgifter finns under punkt 7, Kontaktuppgifter.

 

Rätten till borttagning

Ivissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtyckeoch vi inte har någon annan juridisk grund för att fortsätta databehandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att etablera, genomföra eller försvara rättsliga krav, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

 

Rätten att begränsa behandlingen till lagring

I vissa fall har durätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

 

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat till oss, utlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig part.

 

Rätten att göra invändningar

Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter med avseende på direkta marknadsföring, däribland den profilering som görs för att vi ska kunna målinrikta vår direkta marknadsföring.

Du har även rätt att när som helst att, på grunder som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra juridiska intressen enligt punkt 2.

 

Rätten att dra tillbaka sitt samtycke

Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ombeds du att kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna i punkt 7, Kontaktuppgifter.

 

Rätten att klaga

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20, Stockholm gällande vår behandling av dina personuppgifter.Klagomål kan bland annat skickas via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00

 

Radering av personuppgifter

Uppgifter som samlats in om din användning av vår hemsida enligt avsnitt 2 raderas senast när du inte har använt vår hemsida under ett års tid.

Uppgifter som samlats in i samband med köp du har gjort på hemsidan enligt punkt 2, kommer i regel att raderas tre år efter utgången av det kalenderår då du gjorde köpet. Uppgifter kan dock komma att lagras längre om vi av juridiska skäl måste lagra dem längre, t.ex. om det är nödvändigt för att etablera, genomföra eller försvara ett rättsligt krav eller om längre lagring är nödvändig på grund av lagstadgade krav. Bokföringsmaterial sparas i fem åt tills utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

 

 

5 SÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för attförhindra att personuppgifter förstörs oavsiktligt eller olagligt, går förlorade, ändras eller försämras samt för att förhindra att obehöriga får tillgång till dem eller att de missbrukas.

Endast medarbetare som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, får tillgång till dem.

 

 

6 KONTAKTUPPGIFTER

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in via hemsidan.

Om du har frågor eller kommentarer gällande denna personuppgiftspolicy eller om du vill utöva en eller flera av de rättigheter som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta:

 

Wagner

Gøteborgvej 15

9200 Aalborg SV, Danmark

E-post: club@wagnerfashion.se

 

7 ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi gör ändringar i vår personuppgiftspolicy kommer du att underrättas om detta vid ditt nästa besök på hemsidan.

 

8 VERSIONER

Detta är version 2.0 av hemsidans personuppgiftspolicy daterad den 25.05.2018.